REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA,
REKLAMÁCIE)
podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané
produkty je stanovená všeobecným právnym predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v
čase predaja.
2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok. Kupujúci
odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s úst. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.
4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú
zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje
chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u predávajúceho.
6. Kupujúci vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu,
môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník
právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu vrátane príslušenstva
predávajúcemu spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe produktu.
7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.
8. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: Dobrý produkt s.r.o., 137, 969 01 Ilija
b. spolu s reklamovaným produktom bolo na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o
kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný, meno a adresu spotrebiteľa,
prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby produktu, prípadne ako došlo k chybe
produktu, /prípadne prístupové kódy, heslá./9. Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese http://www.vycistitochranit.sk
10. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa nedá objektívne predložiť predávajúcemu a ktorý
je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. po dohovore prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým dohovorom
kupujúceho predávajúcemu,
b. vykonanie obhliadky reklamovaného produktu predávajúcim, alebo treťou osobou,
určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomný doklad.
11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný
produkt kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto
reklamačnom poriadku /bod 8.a./. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek
prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania v
súlade s úst. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/
12. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný
zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s úst. § 18 ods. 3
Zákona.
13. Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného
odkladu.
14. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie
produktu v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je
povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
15. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na
základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku za nový výrobok.
16. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania
zmluvy upozornený.
17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si
zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/,
príslušenstva ,
b. uplynutím záručnej doby produktu,c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,
d. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
f. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami
alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným
zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.
18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného produktu,
b. výmenou produktu,
c. vrátením kúpnej ceny produktu,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.
19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem produktov na
ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby ,resp. dobou použiteľnosti ,alebo dobou
minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol
používať produkt z dôvodu záručnej opravy produktu.
21. V prípade výmeny produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený produktu a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho
listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny produktu za nový začne
bežať záručná doba znovu od prevzatia nového produktu.
22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebob. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický ako reklamovaný produkt
24. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu,
aby mohol byť produkt riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou produktu za tovar
iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu produktu za iný, vybaví reklamáciu
vystavením dobropisu na chybný produktu.
25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a
odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a
odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.
27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené
zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola
odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu
prostredníctvom súdu.
28. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v
návode na montáž, údržbu a použitie.
29. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť.
30. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
V Iliji dňa 26. 10. 2020