OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Správcom osobných údajov je spoločnosť Dobrý produkt s.r.o., 137, 969 01 Ilija,
IČO: 51 999 854, DIČ:
2120859235, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35301/S.
Kontaktné údaje predávajúceho: tel.: 0919 030 160, e-mail: kollar.jaroslav@gmail.com

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového
obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami
a spoločnosťou Dobrý produkt s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka:
meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP
adresa zákazníka.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v
zmysle:
– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa
článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu
týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke
tovaru,
– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového
obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej
povinnosti spoločnosti Dobrý produkt s.r.o.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.
22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného
vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej
forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail
kollar.jaroslav@gmail.com.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– na prístup k osobným údajom
– na opravu osobných údajov
– na obmedzenie spracovania osobných údajov
– na výmaz osobných údajov
– na prenositeľnosť osobných údajov
– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo
podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich
strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby
povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k
zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami
ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje
právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových
stránkach správcu.

V Iliji dňa 26. 10. 2020